Tájékoztató - Fiatal gazda ellenőrzések és a 2012. évi vállalások

Az alábbiakban felhívjuk a figyelmet néhány fontos vállalásra az EMVA Fiatal gazdálkodók induló támogatása első körös nyertes gazdálkodói számára. A részletes előírások a jogcímrendeletben érhetőek el (67/2007. FVM rendelet).


1.) Az ÚMVP Irányító Hatóságának 3/2011. (I. 24.) sz. közleménye szerint a 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján támogatásban részesült azon fiatal gazdálkodók számára, akik 2008-ban vették kézhez a támogatási kérelmet jóváhagyó határozatot, a 2011. év a működtetési időszak harmadik évének, a 2012. év a negyedik évének számít.

A 67/2007. FVM rendelet 9. § szerint a fontosabb jogkövetkezmények:
- amennyiben az ügyfél pénzügyi tervében a 4. és 5. évre vállalt árbevétel 25%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 25%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át visszafizetni;
- amennyiben az ügyfél gazdaságának üzemmérete a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő naptári évtől kezdődően az üzleti tervben az adott évre megadott EUME mérettől 30%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 30%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni;
- amennyiben az ügyfél az üzleti tervhez kapcsolódó kommunikációs tervben vállalt feladatok ütemezésének megfelelő teljesítését adott évre vonatkozóan elmulasztja, az ügyfél köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni.

Fontos tehát, hogy a 2012. évi árbevételt a vállaltak szerint tartani kell, mert az elmaradás szankcionálható lesz! Illetve minden nyertesnek figyelnie kell az üzemméret teljesítésére és a kommunikációs terv megvalósítására.


2.) A fennmaradó 10%-nyi támogatás lehívására legkésőbb a támogatási határozat kézhezvételétől számított ötödik év első kifizetési időszakában kerülhet sor, vagyis a 2008-ban támogatási határozatot kapott ügyfelek esetében a kifizetési kérelmet legkésőbb 2013. január 1. és 31. között lehet benyújtani. (ld. 181/2012. (XII. 21.) számú MVH Közlemény)


3.) A TGYÁS-ban, GYED-ben, GYES-ben (családtámogatási ellátás) részesülő ügyfél a mezőgazdasági üzem vezetésébe közreműködőt vonhat be. A közreműködő bevonásának tényét teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és annak másolatát a közreműködő bevonásának kezdetétől számított 8 munkanapon belül meg kell küldeni az MVH részére.


4.) Vis maior bejelentést lehet tenni, ha vis maior esemény (pl. árvíz, belvíz, fagykár) történt, és emiatt az ügyfél nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez szükséges valamelyik feltételt.

Az MVH ellenőrzésekről csatolunk néhány tájékoztatót, ezekből látszik miket szoktak kérni. Az eddigi szankciók alapvetően az üzemméret igazolásához kapcsolódnak, ezért figyelni kell a használt földterületek földhasználati bejelentésére és a meglévő állatállomány nyilvántartásokba történő bejelentésére (TIR, ENAR). 

 

Kapcsolódó dokumentumok

ell._tajek..pdf 53.61 kB pdf
fiatal_gazda_ell-k_mvh_1.pdf 1.51 MB pdf
fiatal_gazda_ell-k_mvh_2.pdf 615.73 kB pdf
Nyomtatóbarát változatPDF változat