Az AGRYA álláspontja a földtörvény vitaanyagáról

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. május 31-én hozta nyilvánosságra a "Az új földtörvény vitaanyaga" című dokumentumot. A dokumentum a címével összhangban nem tételes, kodifikált jogszabály tervezet, inkább a szabályozási irányok és jogi megoldások tartalmi összefoglalója, bemutatása.

A dokumentumban kijelölt irány a Fiatal Gazdák számára elfogadható. A vitaanyag szerint az arra épülő tételes jogi szabályozás egyértelműen a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó gazdákat támogatja abban, hogy földhöz jussanak, a meglevő földterületeiket bővítsék. Ez a szándék egybecseng a közepes méretű családi gazdaságok elmúlt években tapasztalható egyértelmű erősödésével. A vitaanyag az általános tulajdonszerzést és haszonbérleti jogügyleteken keresztüli földszerzést lényegében csak a családi gazdálkodóknak, mezőgazdasági termelést végző természetes személyeknek biztosítja. A jogi személyek, társas vállalkozások számára a vállalkozói haszonbérlet, mint új jogintézmény biztosíthatja a földhasználatot. A Fiatal Gazdák felhívják a figyelmet arra, hogy az agrárpolitikai szempontból támogatott családokra, természetes személyek közvetlen munkavégzésre alapuló agrár vállalkozások esetén is különböző okok miatt előfordulnak társas gazdálkodási formák. Emiatt szükséges a későbbi kodifikált tervezetben egy többrétegű szabályozás bevezetése, megelőzve a jogszabály módosítás miatti, időt, pénzt, energiát igénylő szervezeti átrendeződést kimondottan a családi gazdálkodók körében.

Az agárpolitikai célokkal összhangban álló földtulajdon, földhasználati felső korlát bevezetésével az elvek szintén egyetértünk. A vitaanyag alapján azonban erről nehezen látható pontos kép. A vitaanyag nem rögzíti a pontos maximálisan megszerezhető, használható földterület nagyságát. Ezen túl a vitaanyag önmagában is arra utal, hogy ennek meghatározása összetett, több változóra (ágazat, területi elhelyezkedés) figyelemmel levő feladat. A kodifikált jogszabály szöveg bizonyára eligazítást ad majd ezen a területen.
Ehhez a témához szorosan kapcsolódik a mezőgazdasági üzem fogalmi meghatározása, különös tekintettel a családi gazdálkodás sajátosságaira. A vitaanyagban is szerepel, hogy az üzem méret meghatározásában a családtagok által művelt, használt földek össze kell számítani. A részlet szabályok ismerete nélkül az üzemszabályozásról kiérlelt álláspontot kialakítani nem lehetséges. Különösen amiatt, hogy az eltérő üzemkategóriákra elképzelhető eltérő szabályozás. Így nem érdektelen, hogy milyen szabályok szerint határozzák meg egy-egy üzem méretét, függetlenül az abban részes gazdálkodók számától.

Az állami hatékonyabb ellenőrzési és hatósági jellegű szerepvállalását a Fiatal Gazdák támogatják. A föld különleges, stratégiai jellegű természeti erőforrás. Így szabályozásában és annak ellenőrzésében elfogadható, sőt támogatható a nagyobb terjedelmű állami szerepvállalás.
A földhasználattal kapcsolatos előzetes engedélyezési eljárás megfelelő eszköz lehet arra, hogy a vitaanyagban szereplő célok meg tudjanak valósulni. Az ehhez kapcsolódó adminisztratív részlet szabályok és a pontos szervezeti keretek nem látszanak az anyagból. A célokat támogató felkészült, operatív és gyors adminisztráció elengedhetetlen. Kérdéses, hogy az állami adminisztráció ezzel az új, előzmény nélküli feladattal hogyan tud megbirkózni, ráadásul a kezdeti, kritikus időszakban. Bízunk benne, hogy a későbbi hatósági eljárások mentesek lesznek a túlzott, öncélú bürokráciától. Ez ugyanis sajnálatos módon az elmúlt időszakban is jellemző, láthatóan nem sikerült az állami apparátus hagyományain módosítani. Tiszta példája ennek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal működése, amely egyre távolabb kerül a hatékony és gyakorlatias működéstől. Nem segítené az agrárágazatot, ha bürokrácia eluralná a földügyeket is. Ez azonban inkább formai kérdés és nem tartalmi.
Fontos és üdvözlendő része a vitaanyagnak, amely szerint szándék van a szakmai szervezetek és a helyi gazdálkodók bevonására a földügyekkel kapcsolatos döntési folyamatokba.

A birtok-összevonási célú termőföld cserék ösztönzését, annak adminisztratív könnyítését különösen fontosnak tarjuk, hasonlóan a termelőszövetkezeti részarány-tulajdon területek és az osztatlan közös területek rendezéséhez.
További jogi, szabályozási módosítást igényel a földhasználati nyilvántartás és a MePaR nyilvántartás egyszerűsítése, a párhuzamosságok megszűntetése, illetve rendezni szükséges a családi gazdálkodók nyilvántartási rendszerét.
A földtulajdon szerzési és haszonbérleti preferencia sorrendnél, a birtokpolitikai elvek érvényesítése során kiemelt helyen kell, hogy szerepeljen a fiatal gazdálkodók földhöz jutásának segítése.

Összefoglalva, a Fiatal Gazdák üdvözlik a földtörvénnyel kapcsolatos vitaanyag alapján kibontakozó agrárpolitikai irányt. A középbirtokos családi gazdálkodói réteg megerősítése hosszabb távon is segíti a versenyképes és társadalmi funkcióit is betöltő magyar mezőgazdaság kialakítását, fenntartását.
Hiányzik a vitaanyagból többek között az üzem szabályozás részletes bemutatása és a szabályozáshoz kötődő fiskális megoldások részletezése. A vitaanyagban felbukkan a mezőgazdasági üzemek új, méret szerinti kategorizálása is. Ennek szabályozási funkciója, tartalma szintén nem látható az anyagból. Az előbbiekben részletezett információk hiányában nem alakítható ki végleges vélemény a vitaanyag tartalmáról.
A vitaanyagban szereplő célok kodifikált jogszabály szöveggé formálása komoly kihívásnak tűnik. Bízunk benne, hogy jogszabály tervezetet is hamarosan nyilvánosságra hozza a VM és így a most még homályban maradó részletkérdések is tisztázódnak.
 

Nyomtatóbarát változatPDF változat