Az AGRYA mindent megtesz a fiatal gazda támogatások korábbi szintjének megőrzése érdekében

A 2007-2013 közötti időszakban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében több jogcím állt rendelkezésre a fiatal gazdálkodók ösztönzésére. A fiatal gazdák induló támogatása mellett az egyes beruházási jogcímeknél elérhető plusz 10%-os mértékű támogatási intenzitás jelentette ezeket a támogatási formákat. A gazdaságátadási jogcím az idős, a gazdaságot átadó gazdálkodó számára biztosított támogatást, így az csak közvetve érintette a fiatalokat. Ezen a jogcímen kevesebb mint kétszáz, 55 évnél idősebb gazdálkodó nyert, a jogcímet messze a tervezett szint alatt sikerült csak kihasználni.

Ugyanakkor az ÚMVP eredményei szerint összesen 3337 fiatal gazdálkodó részesült induló támogatásban, ami a teljes program forrásaiból 35,3 mrd Ft lekötést jelentett. Ennek eredményeként több mint háromezer új adó- és járulékfizető egyéni vállalkozás létesült az ágazatban, olyan fiatal gazdálkodókkal, akik további beruházásokat és fejlesztéseket terveznek és valósítanak meg a saját gazdaságukban.
Az induló támogatásban részesülő 40 év alatti gazdálkodók intenzíven vettek részt az ÚMVP beruházási források lekötésében is. Néhány támogatási jogcím kiemelkedő eredményt mutat, összességében elmondható, hogy leginkább a képzés és szaktanácsadás, valamint a beruházási intézkedéseken belül a kertészet és ültetvénytelepítés tekintetében a fiatal gazdák aktivitása messze meghaladja az átlagos gazdálkodói pályázati aktivitást. A fiatal gazdálkodók által elnyert összes beruházási támogatás 18,4 mrd Ft-nyi lekötést jelentett, összesen tehát 53,7 mrd Ft támogatás jutott közvetlenül az induló fiatal gazdálkodók támogatására a 2007-2013 közötti időszakban.
Ha az összes 40 év alatti pályázó eredményeit vizsgáljuk, akkor tényszerűen megállapítható, hogy az általuk igényelt ÚMVP források aránya jóval meghaladja a teljes gazdálkodói rétegen belüli arányukat, vagyis a forráslekötésekben, a mezőgazdasági beruházásokban nemcsak az induló támogatásban részesülők, hanem a fiatal gazdálkodók összességében is felülreprezentáltak.

A 2014-2020 időszakra vonatkozó jogcímek tervezése és forrásfelosztása most zajlik. Az új ciklusban több új elem is rendelkezésre állhat, amivel a fiatal gazdálkodók ösztönzése fenntartható. Az egyik ilyen a közvetlen támogatások esetében, hogy a 40 év alatti, 5 éven belül indult fiatal gazdák kiegészítő támogatást kaphatnak, ami a 25 és 90 hektár közötti területre kapott területalapú támogatás plusz 25 százaléknyi összegét jelentheti. Magyarországon azonban olyan alacsony a fiatal gazdák száma (és nem is mindegyikük gazdálkodik 90 hektáron, hogy maximálisan kihasználhassa a lehetőséget), hogy az előzetes számítások szerint ez a jogcím mindössze 0,6 százalékát jelentené az összes közvetlen kifizetésnek.
A 2014-2020 közötti vidékfejlesztési programon belül lehetőség van ún. Fiatal Gazda Tematikus Alprogram indítására is. Az alprogram keretein belül lenne mód – az eddig is elérhető induló támogatás mellett – olyan új jogcímek és támogatási formák indítására, amelyek eddig nem voltak elérhetőek, de a generációváltás ügyét humán oldalról közvetlenül és hatékonyan tudnák segíteni (pl. tanácsadás és mentorálás, együttműködések, farmgyakornoki program, hazai és nemzetközi tapasztalatcserék). Az alprogram sikeres elindításához és működtetéséhez az szükséges, hogy a 2007-2013 között az induló fiatal gazdálkodók által lekötött támogatások összegét meghaladó forrás (minimálisan 65 mrd Ft) álljon rendelkezésre, ellenkező esetben az indulók számának jelentős visszaesésével és az ebből eredő szélesebb körű következményekkel kell szembenéznünk. 
A fenti összeggel gazdálkodó alprogram indokoltságát mutatja, hogy az ÚMVP forrásainak lehívását tekintve a fiatal gazdálkodók számukhoz és arányukhoz képest erősen felülreprezentáltak voltak. Nagy aktivitással vettek részt a támogatások igénylésében, elkezdtek és folyamatosan tudtak fejleszteni. A legrosszabbkor törne meg ez a kedvező folyamat, ha forráscsökkenéssel kellene számolniuk 2014-2020 között.

Az AGRYA mindent megtesz annak érdekében, hogy a gazdálkodók között tapasztalható elöregedési folyamat hatásait mérséklő források 2014-2020 között is a rendelkezésre álljanak. Ez a törekvés összhangban áll az agrárkormányzat rendszeresen kinyilvánított céljaival. Már emiatt is bízik az AGRYA abban, hogy az agrárkormányzat nemcsak a fiatal gazdáknak juttatott vidékfejlesztési források szinten tartását, hanem kisebb emelését is indokoltnak tartja. Ez lehet az egyetlen felelős kezelése a magyar mezőgazdaság jövőjét alapjaiban meghatározó generációs problémáknak.

Nyomtatóbarát változatPDF változat