Fiatal gazda rendelet módosítások - menekülés a támogatás visszavonástól!

Megjelent a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. A rendeletmódosítás érinti az első és második körös fiatal gazda pályázókat és a VM tájékoztatása szerint mintegy 400 szankcióval sújtott fiatal gazda ügyét fogja rendezni (akik az első években elmaradtak a vállalt üzemmérettől).

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosítása
1. §
(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az ügyfél nem teljesíti a 8. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét, akkor
a) a támogatási jogosultsága megszűnik, és
b) az addig igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.”
(2) Az R1. 9. §-a a következő (10) és (11) bekezdésekkel egészül ki:
„(10) Ha a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 5. naptári évben
a) teljesül az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemméret, vagy
b) az ügyfél üzemmérete eléri a támogatási összeg alapját képező üzemméret-kategória legkisebb mértékét és az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemmérettől legfeljebb 10%-kal marad el, akkor a (6) bekezdéstől eltérően az ügyfél kizárólag a támogatási összeg fennmaradó 10%-hoz való jogosultságát veszti el abban az esetben, ha a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelmét nem nyújtja be a 8. § (2) bekezdésben meghatározott határidőig, vagy a határidőben benyújtott kifizetési kérelme elutasításra kerül.
(11) A (8) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha
a) az ügyfél megfelel a (10) bekezdés szerinti feltételnek, vagy
b) a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelme jóváhagyásra vagy részben jóváhagyásra kerül.”
2. §
Az R1. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2014. (IV. 3.) VM rendelettel megállapított 9. § (6), (10) és (11) bekezdését a 2007. december 3. és 2008. február 7. között benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.”


2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosítása
3. §
(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha az ügyfél nem teljesíti, a 4. § (4) bekezdés a) pontja szerinti képzési, valamint a 8. § (3) bekezdése szerinti kérelembenyújtási kötelezettségét, akkor
a) a támogatási jogosultsága megszűnik, és
b) az addig igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.”
(2) Az R2. 9. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A (9) bekezdés szerinti jogkövetkezménytől eltérően, az ügyfél kizárólag a támogatási összeg fennmaradó 10%-hoz való jogosultságát veszti el, ha a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó
a) kifizetési kérelmet a 8. § (3) bekezdésében meghatározott határidőig nem nyújtja be, vagy
b) kifizetési kérelem elutasításra kerül.
(12) A (11) bekezdés kizárólag akkor alkalmazható, ha a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 5. naptári évben teljesül az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemméret.”
4. §
Az R2. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § (1) Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2014. (IV. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet] megállapított 9. § (9), (11) és (12) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 8. § (5) bekezdés a) pontját és a 9. § (3) bekezdés a) pontját a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”
5. §
Hatályát veszti az R2.
a) 8. § (5) bekezdés a) pontja, és
b) 9. § (3) bekezdés a) pontja.
 

Nyomtatóbarát változatPDF változat