A jogbiztonságot sérti az MVH tevékenysége – Személyi felelősségre vonást várnak a Fiatal Gazdák

Komoly vihart váltott ki 2010. nyarán, már a kormányváltás után az MVH új vezetésének egyik első intézkedése, az ún. fiatal gazda újrapontozás. Ennek részeként elővették az összes 2009-ben benyújtott fiatal gazda támogatási kérelmet és újbóli pontozást végeztek el azokon. Az újrapontozás eredményeként 78 korábban nyertes fiatal gazdát megfosztottak a megítélt támogatástól. Az ügy szempontjából a leginkább felháborodást kiváltó mozzanat az volt, hogy a sérelmet szenvedett fiatal gazdák támogatást megállapító határozatai már jogerősek voltak és többen közülük jóhiszeműen kiváltották az egyéni vállalkozói igazolványt és el is kezdték a vállalt gazdaság felépítését.


Okkal tehették ezt, hiszen ki gondolhatott arra, hogy egy jogállamban a jogerős határozatot visszavonják, ráadásul valódi, érdemi indokolás nélkül. Az indokolás ugyanis az volt, hogy az újraértékelés után a szubjektív, tehát a bíráló személyes véleményén alapuló pontok alapján már másik pontszám jött ki. Ez nem meglepő, ha egyéni véleménytől és nem egy objektív feltételtől függ valaminek a megítélése.

Az AGRYA 2010. augusztusában levélben fordult Palkovics Péter úrhoz, az MVH elnökéhez. A levélben leírtuk, hogy álláspontunk szerint az MVH eljárása jogsértő, mert a jogerősen lezárt ügyekre nem alkalmazható az MVH által hivatkozott, a felülvizsgálatot egyébként a közigazgatási eljárási törvényben lehetővé tevő rendelkezés. Ez a rendelkezés csak a még folyamatban levő ügyek esetén adja meg a felülvizsgálat lehetőségét. Emellett kértük Elnök urat, hogy adjon jogi szempontú magyarázatot az eljárásukra.

Palkovics elnök úr válaszában az eljárásuk jogi megalapozottságát igazolandó semmi új tényt nem említett, ugyanarra a jogszabályhelyre hivatkozott, amellyel kapcsolatosan a jogi aggályokra az AGRYA felhívta a figyelmét. Ezen túl leírta, hogy az újrapontozásról az MVH vezetése döntött.

Azok a fiatal gazdák, akik az újrapontozás után elestek a támogatástól, döntő többségében bírósághoz fordultak és kérték az MVH határozatának felülvizsgálatát. Ezek a perek jellemzően mostanában zárulnak le.

Az egyik ilyen perben a Fővárosi Bíróság 2011. szeptember 7-i ítéletében megállapította, hogy az MVH-nak nem volt joga az újrapontozásra és a már jogerősen odaítélt támogatás visszavonására. A Fővárosi Bíróság kimondja, hogy az MVH nem vonhatja vissza a jogerős határozatát, mert az az ügyfél – esetünkben a támogatást elnyert fiatal gazda – jóhiszeműen szerzett jogait sérti.

Ez az ügy alkalmas volt arra, hogy megingassa az ügyfelek bizalmát egy állami szerv, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal működésében. Az MVH eljárása az erkölcsi káron és bizalomvesztésen túl anyagi károkat is okozott azoknak, akik bízva egy jogerős, közokiratba foglalt támogatási döntésben, beruházásokba kezdtek.

Az AGRYA 2008. óta intenzíven kritizálja az MVH tevékenyégét mivel az rugalmatlan, indokolatlanul bürokratikus és lassú. Ezen túl a hivatal eljárásai számtalan eljárásjogi hibát tartalmaznak, ami miatt az MVH az ellene indított perek jelentős hányadát elveszíti. A hosszadalmas és bürokratikus MVH eljárások közvetlenül és negatívan hatnak az agrár vállalkozások versenyképességére, nem ritkán - más tényezők mellett - közrejátszanak abban, hogy egyes ügyfelek anyagi helyzete, piaci pozíciója megrendüljön. Sajnálatos módon az MVH működése a kormányváltás óta nem javult. Nagyon nagy jóindulattal is csak azt mondhatjuk, hogy a gazdák véleménye szerint a működés változatlan, alacsony hatékonysággal és nem ügyfélbarát módon működik az MVH.

A fiatal gazda újrapontozás azonban még ebből a szomorú összképből is kitűnik a nyilvánvaló jogsértésével. Így semmiképpen nem maradhat el az ügyben a személyes felelősség megállapítása, hiszen már a folyamat kezdetén megkapta az MVH vezetése a jelzéseket arra nézve, hogy jogsértést követ el. Mégsem tettek semmit a hibás döntés orvoslására. Ez már önmagában is súlyosan sérti a jogbiztonságot, hiszen a törvényes rendet az állami szerveknek a jogalkalmazói tevékenységükkel védeni és nem rombolni kell.
A személyes felelősség megállapításához Palkovics elnök úr megfelelő támpontot is ad, amikor leírja, hogy a most már bírósági ítéletbe foglaltan jogsértőnek minősülő döntést az MVH vezetése hozta meg.
A Fiatal Gazdák el is várják, hogy az ügy személyes felelőse megjelölésre kerüljön, annak minden következményével együtt. Az MVH a legkisebb hibáért is komoly szankciókkal sújtja a gazdákat. Így ha az MVH hibázik, akkor is természetesnek kell lennie a felelősségre vonásnak.

Az előbbieken túl a Fővárosi Bíróság jogerős ítélete után, az alapján, minden újrapontozásban hátrány szenvedett fiatal gazda kárpótlásáról gondoskodnia kell az MVH-nak, számukra lehetővé kell tenni a támogatás igénybevételét. Bízunk benne, hogy ehhez nem kell minden ügyben az érintetteknek a bírósági eljárásokat végigvinniük, hanem történik arra intézkedés, hogy ez külön eljárás nélkül megtörténjen. Ez a minimum elvárás azután, ahogyan az MVH eljárt ebben az ügyben.

A Fiatal Gazdák támogatják, elfogadják azt, hogy a jelenlegi válságos helyzetből csak egy erős és határozott állammal, erős és határozott állami szervezettel tud Magyarország kikerülni. Ehhez azonban az is hozzátartozik, hogy az állampolgárok, a gazdák megbízhatnak az állami szervek tevékenyégében, és az is, hogy az állami szervek a mindenkor hatályos jogszabályokat betartva, nem azokkal visszaélve járnak el munkájuk során.

Az ügyhöz kapcsolódó levelezés és az anonimizált bírósági ítélet másolata a mellékletében található.

Nyomtatóbarát változatPDF változat